در سالروز ۹ دی روحانی  در حضور ولی فقیه از سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی بعنوان روز دفاع ملت از نظام یاد کرد